खबर

बुंदेली डिक्शनरी

Excuse me – तन्नक सुनियो
what- का कै रऔ
why- काये
really – सई मे!
hey dude- काये रे
hey girl- काये री
whats up- का हो रओ है?
done – हो गओ
not done – नई भओ
Let him go – जान दे आर
i dont know-मोय नई पतो
Early- सौकारू
Smooth – चिकनो
Bathroom- सपन्ना
Lady – बाई
Father- डुकरा
mother – डुकरो
Resolved – सुरजा दओ
Slapping – रेप्टा
run away -भग जा
stay here – इतई रईये
now – अबई हाल
not now- अबे नई
never- कबऊ नई
Wife – लुगाई
Husband-खसम
Come here- इते आ
Go There- उते जा
ok–हओ
Sunlight – घाम
salt – नौन
very- भौत
less – तनक सो
basket- डरिया
gate- किबाड़
neck- गरो
Knee- घूंटो
Finger – उंगरिया
animal- ढोर
ox- बैला
rat- चुखरा
OMG- ए दइया रे
Idiot-ठटरी बंधो
सीक लो अबे हम सिका रय हैं फिर ने कइये ।।
😊😊😊😊😊😂😂😂
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button